Posts

十一月 179/365 关关难过 关关过

十一月 178/365 世界末日前的愿望

十一月 177/365 遗留

十一月 176/365 开窍

小城故事 - 清迈/清莱 2012

十一月 175/365 结束工作

十一月 174/365 嘿~大人

十一月 173/365 停电

十一月 172/365 寮国岛

十一月 171/365 虚惊一场

十一月 170/365 收获

我写台湾 2012

十一月 169/365 旅程还没结束

十一月 168/365 突然不想飞

十一月 167/365 成绩单

十一月 166/365 继续

十一月 165/365 艺术

十一月 164/365 琉璃珠

十一月 163/365 挂号初体验

十一月 162/365 我在台湾梦见你

十一月 161/365 九份

十一月 160/365 开战

十一月 159/365 汽车旅馆

十一月 158/365 笑一笑

十一月 157/365 Skype吃掉了我的MSN

十一月 156/365 微笑多一点

十一月 155/365 磨牙

十一月 154/365 想念

十一月 153/365 十一月的飞行

十一月 152/365 信件

十一月 151/365 让自己快乐

十一月 150/365 火车